HECE'DEN MEHMET AKİF SAYISI

HECE'DEN MEHMET AKİF SAYISI

İstiklal şairi Mehmet Akif'e özelMehmet Akif Ersoy'un 132. Doğum günü münasebetiyle özel bir sayı çıkaran Hece Dergisi, çok özel kalemlerin özel yazılarına...

A+A-

İstiklal şairi Mehmet Akif'e özel
Mehmet Akif Ersoy'un 132. Doğum günü münasebetiyle özel bir sayı çıkaran Hece Dergisi, çok özel kalemlerin özel yazılarına yer verdi.
Pazartesi, 07 Ocak 2008 18:42
İstiklal Marşı Şairi'mizin 20 Aralık 2005 132. Doğum günü dolayısıyla Hece Dergisi Mehmet Akif Ersoy özel sayısı ile okuyucusunun karşısına çıktı.

Mehmet Akif'i anlatan yazarlar, şairler ve çizerlere yer verilen bu özel sayıda özel kalemler de yer alıyor.

Hece dergisinin bu özel sayısında yer alan kalemler ve içerikleri:

• Karakter Âbidesi ve Bir Çığlık Olarak Mehmet Âkif Ersoy-3,
• Hasan Aycın/Çizgi-7

I. BÖLÜM: HAYATI, KİŞİLİĞİ, DÜŞÜNCESİ (7-261)

• Orhan Okay/Mehmet Âkif'in Karakteri ve Sanatı-8
• Şerif Aktaş/Mehmet Âkif ve İnsan-25
• Âkif Emre/Bir İslam Şairinin Gelecek Tasavvuru-38
• Abdurrahim Karadeniz/Mehmet Âkif'in Düşünsel Öncüleri ve Gelenek Algısı-46
• Mustafa Şahin/Mehmet Âkif /Muhammed İkbal Ümmet-i Muhammed'in Mahzun İkizleri-55
• Rasim Özdenören/Müslüman Bir Düşünür Olarak Mehmet Âkif'in Çelişkileri-70
• Kenan Çağan/Batılılaşma, İslamcılık ve Mehmed Âkif-78
• Cemal Şakar/Mehmet Âkif: "Kucaklaşır Medeniyyetle Din Tamâmiyle"-99
• Kadir Canatan/Mehmet Âkif'in "Şark" ve "Garp" İmgesi-104
• Mustafa Kara/ Âkif Kimlere Hayrandı Niçin?-113
• Işık Yanar/Yirminci Yüzyıl İslam Düşüncesine Mehmet Âkif'in Katkıları-126
• Süleyman Uludağ/Selefîlik-Sûfîlik ve Âkif-136
• Vefa Taşdelen/Safahat'ın Eğitim İmaları-149
• Ömer Aksay/Eskiz Defteri Mehmed Âkif Ersoy-154
• Büşra Miraç/Mehmet Âkif Ersoy Üzerine İki Bakış-164
• Mustafa Şerif Onaran/M. Âkif'in "Tefrika" Anlayışıyla Savaşımı ve "Sait Paşa İmamı" Şiiri Üzerine İki Yaklaşım-171
• Murat Erol/Sath-ı Vatan ya da Mehmet Âkif Ersoy'un Makaleleri-179
• Kadir Can Dilber/Mehmet Âkif Ersoy'a Kanon Dışı Bakış-197
• Salih Nurdağ/Roman Kahramanı Olarak Mehmet Âkif-216
• Murat Yılmaz/Cuntadan Çanakkale'ye, İstiklâl Marşı'na Mehmet Âkif-226
• Firdevs Canbaz/Mehmet Âkif Ersoy ve Müslüman Kadını-230
• İbrahim Gürses/Psişik Süreçler Açısından Şair: Bir Yiğit Adam Âkif'i Anlama Girişimi-238
• Erdal Çakır/Tekirdağ Vatandır da Karpuz Kabuğu Vatan Değil midir?-242
• Gönül Utku/Nil'e Düşen İz-245
• Yücel Yiğit/Mehmet Âkif'in Balıkesir Hitabesi-249
• Yusuf Turan Günaydın/Sırât-ı Müstakîm ve Sebîlü'r-Reşâd'da Mehmed Âkif'in Rolü ve İzleri-258

II. BÖLÜM: ÂKİF'İNŞİİRİ (262-439)

• Turan Karataş/Safahat: Her Yüzde, Yüz Istırap-262
• Ali Emre/Süleymaniye Kürsüsünde-271
• Ali K. Metin/Hakkın Sesleri: Siperden Yükselen Feveran-277
• Ali Ayçil/Dördüncü Kitap (Fatih Kürsüsünde) İçin Dolaylı Bir Şerh-286
• Selim Somuncu/Berlin'den Necid Çöllerine Doğudan ve Batıdan Haberdar Şiirler: Safahat'ın Beşinci Kitabı: Hatıralar-293
• A. Ali Ural/6. Kitap: Asım ya da Asım Nerede?-310
• Özlem Fedai/"İman Şövalyesi"nin Mağarasındaki Gölgeler-314
• Ramazan Kaplan/İki Çanakkale Şiiri-323
• Dursun Ali Tökel/Mehmet Âkif'in Divan Şiirine Bakışı-327
• Celâl Fedai/Modern Hayat Politikalarını ve Modern Şiir Poetikalarını Dışlayan Hayatiyetin 'Poetika'sı-339
• Köksal Alver/Mehmed Âkif Şiirinin Sosyo-Politiği Üzerine-349
• Vefa Taşdelen/Safahat'ın Felsefi Yapısı-356
• Şaban Sağlık/Mehmet Âkif'in Şiirlerindeki Hikâye Unsurları-362
• İbrahim Demirci/Mehmet Âkif'in Türkçesi-395
• Ali Galip Yener/Mehmet Âkif Ersoy Şiirine Tanpınar ve Karakoç'un Ya
klaşım Farkları Üzerine Notlar-403
• Tülin Arseven/İki Arîza-408
• Ömer Erinç/"Safahat"ın Hasbahçesinde Korlaşan Ateş-419
• Rıza Bağcı/Edebiyat Teorileri Işığında Âkif'in Küfe Şiirinde Sosyal Eleştiri-428
• İbrahim Eryiğit/Mehmet Âkif'in Şiirinde Ölüm Olgusu-435

III. BÖLÜM: ÂKİF'İNMEKTUPLARI (440-520)

• Yusuf Turan Günaydın/Mehmed Âkif'in Mektupları-440
• I. Ailesine Yazdığı Mektuplar-443
• II. Eşref Edib'e/447
• III. Mâhir İz'e Yazdığı Mektuplar-453
• IV. Şerif Muhiddin Targan'a Mektuplar-471
• V. Kuşçubaşı Eşref Sencer'e Yazdığı Mektuplar-475
• VI. Fuad Şemsi İnan'a Yazdığı Mektuplar-481
• VII. Rizeli Taşçıoğlu Süleyman Efendi'ye Yazdığı Mektuplar-493
• VIII. Şefik Kolaylı'ya-495
• IX. Hacı Hafız Ömer Aköz'e-496
• X. Maliye Vekaleti Varidat-ı Umumiye Mümeyyizlerinden (...) Bey'e-497
• Mektuplardan Parçalar Hâfız Âsım Şakir Gören'e-497
• Şerif Muhiddin Targan'a-504 Prenses Emine Abbas Halim Hanımefendiye-504
• Mehmed Rasim ve Ahmed Naim Beylere-510
• Ömer Rıza Doğrul'a-511
• Abdülillah Bey'e-512
• Gayret Gazetesine Bir Mektubu-513

IV. BÖLÜM: ANILARDAÂKİF (521-575)

• İbn-Ül'emin Mahmud Kemal/521
• Üstâdın Orta ve Yüksek Tahsîlleri-522
• Âkif'in Resmî Hayatı/523
• Âkif Vatanperverdi-523
• Âkif Kâmil Bir Mü'min İdi-525
• Ahlâkı, Seciyyesi-526
• Üstadın Kıyâfeti Nasıldı?-529
• Üstadın Sportmenliği-530
• İlim ve Lisan Cebhesi/-531
• Fıkralar-Latîfeler-532
• Şiir Cebhesi-534
• Şiiri Nasıl Yazardı?-537
• Hangi Şâirlerin Te'sîrine Uydu?-538
• Millî İstiklâl Marşı Nasıl Yazıldı? Nasıl Kabul Edildi?-538
• Mehmed Âkif ve Musikî-541
• Şair Mehmet Âkif Bey'le Hâtıralar-543
• Âkif Bey'in Mısır'a Gidişi-544
• Kur'ân Tercemesi-544
• (Mustafa Sabri Efendi'nin) Mehmed Âkif'le Görüşmeleri-545
• Mehmed Âkif'in Rahatsızlığı-546
• Kan Demir-Mehmed Âkif-549
• Mehmed kif'in Cenazesi İle İlgili Bir Hatıra-550
• Safahat Şairini Oğlundan Dinleyiniz-553
• Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey'le Beraber, Bir Yaylı Araba İle Yola Çıktık-553
• "Eskişehir'de Silâhlı Kahramanlar Yolları Doldurmuştu"-556
• Âkif ve Sarhoş İki İtalyan Şoförü-559
• Âkif; En Ziyade Süs ve Modaya Düşkün Erkeklere Çok Kızardı-560
• Âkif'in Hayatında Yegâne Görebildiği Toplu Para: 970 Lira İdi-562
• Anlaşıldı ki Mustafa Sagir, Bir Hain ve Casustu...-564
• Âkif, Gözyaşları İçinde Yazıyordu-566
• Türk Neslinin Günden Güne Bozulduğunu Görmek Âkif'i Çok Üzüyordu-568
• Pek Sevdiği Ali Şükrü Beyin Kayboluşu Babama Gözyaşları Döktürmüştü-569
• Gecenin Issızlığında Top Sesleri Ankara Sokaklarında Duyuluyordu-571
• Annem Gözyaşları İçinde Beni Hasretle Bağrına Basmıştı-572
• Veli Aba/Âkif'in Doktoru Mahmut Kopaner-573

V. BÖLÜM: MEHMET ÂKİF SORUŞTURMASI (576-626)

• Cahit Tanyol/Mehmet Âkif ve İslam Enternasyonali-576
• Orhan Okay/Düşünce ve Edebiyat Dünyamızda Âkif İmajı-578
• Atasoy Müftüoğlu/Sorumlu İmanın ve Sorumlu Vicdanın Sesi-580
• Abdullah Uçman/Mehmed Âkif Üzerine-582
• Doğan Hızlan/Mehmet Âkif Üzerine Tamamlanmayı Bekleyen Notlar /585
• Ertuğrul Günay/Mehmet Âkif Ersoy İmgesi-590
• Recep Duymaz/İdealinden Kalkarak Estetiğini Kuran Sanatkâr-593
• Mustafa Kutlu/Âkif'in Gözleri-595
• M. Fatih Andı/Birkaç Çizgi ve Bir Âkif Portresi-597
• Arif Ay/Sesimi Duyan Yok mu?-599
• Osman Konuk/Gerçek Mehmet Âkif'i Resmî Mehmet Âkif'ten Kurtarmak-601
• Necati Mert/Âkif Bahçesi-603
• Ali Çolak/Bir Mehmet Âkif Fotoğrafında Okuduklarım-605
• Hicabi Kırlangıç/Şair Mehmed Âkif-607
• Gürsel Aytaç/Mehmet Âkif Üzerine-609
• Ahmet Ada/Mehmet Âkif İçin Birkaç Not-610
• Veysel Çolak/Amaç İçin Bir Hayat-611
• Hilmi Uçan/Gurbet, Hüzün, Para ya da Mehmet Âkif Ersoy-613
• Hüseyin Atlansoy/Âkif: Kalbimizin Yalnızlığı-616
• Sabahattin Çağın/Âkif'in Kişiliğine Dair-617
• Süreyya Berfe/Âkif'ten Öğreneceklerimiz Var-620
• Mehmet Âkif Soruşturmasına Ek: Burhan Toprak-621
• Burhan Belge-622
• Orhan Seyfi-623
• Yusuf Ziya-624
• Nurullah Ataç-625
• Adsız-626

VI. BÖLÜM: ALBÜM (627-658)

VII. BÖLÜM: KAYNAKÇA (659-752)
• Yusuf Turan Günaydın/Mehmed Âkif Ersoy Kaynakçası (1911-2007)-659
• A. Yazılar-665
• A. 1. Yazı Dizileri-722
• A. 2. Haber Yazıları-723
• B. Kitaplar-725
• C. Kitaplarda Bölümler-732
• D. Sempozyum, Armağan ve Anma Kitapları-739
• E. Antolojiler, Edebiyat Tarihleri, Yazar Sözlükleri, Yıllık, Dizin ve Ansiklopediler-740
• F. Özel Sayılar/743
• G. Dosyalar-744
• H. Röportaj, Anket, Açıkoturum ve Soruşturmalar-744
• İ. Tezler-746
• J. Safahat'ın Çeşitli Baskıları-750
• K. Âkif'in Tercümeleri-750

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.